ابزار هدایت به بالای صفحه

پشتیبانی

پشتیبانی

 

 1 - گفت و گوی ... نطفه ازدیاد فهم است.

 

1 -   فرهنگی

2 -   اخلاقی

3 -   علمی ( جواب )

4 -   ادبی

 --------------------------------------------------------------------------------

 

 2 -   تجربه بسیار آموختن مایه ...است.

 

1 -   افزایش دین

2 -   افزایش عقل ( جواب )

3 -   افزایش سن

4 -   کاهش دنیاپرستی

--------------------------------------------------------------------------------

 

 3 -   جدال با مردم تنگ اندیش نشانه ...است.

 

1 - نادانی ( جواب )

2 -   شجاعت

3 -   عقل

4 -   درایت

--------------------------------------------------------------------------------

 

4 -   سلام نمودن ...دارد که 69 ثواب آن مربوط به سلام کننده است.

 

1 – 70 ( جواب )

2 – 80

3 – 90

4 – 100

 --------------------------------------------------------------------------------

 

5 -   عقل به کمال نمی رسد مگر ...

 

1 -   وقتی مشورت می کنیم

2 -   آن زمان به سن بلوغ می رسیم

3 - هنگام مطالعه

4 -   از راه پیروی حق ( جواب )

 --------------------------------------------------------------------------------

 

6 -   هر گاه شنیدی  شخصی به آبروی دیگران می تازد ...

 

1 - به او حمله کن

2 -   شما هم آبروی او را ببرید

3 - سعی کن تو را نشناسد ( جواب )

4 -   برایش دعا کن

 --------------------------------------------------------------------------------

 

7 -  نیازمندی همانا ...

 

1 -  طمع

2 -   نا امیدی

3 -   تحمل لغزش دیگران

4 - 1و2 صحیح است ( جواب )

 --------------------------------------------------------------------------------

 

 8 - با گذشت ترین مردم کسی است که ...

 

 1 -   در عین توانایی چشم پوشی کند ( جواب )

2 -   فقط از ثروت خود بگذرد

3 -   غذای خود را به دیگران بدهد

4 -   از خطای کودکان بگذرد

--------------------------------------------------------------------------------

 

9 -   از نشانه های ... گزیده گویی و دانستن راه و روش گفتگ و گوست.

 

1 -   بازرگان

2 - دانشمند ( جواب )

3 -   مربی

4 -  شاعر

 --------------------------------------------------------------------------------

 

10 -   ثروت های مادی

 

1 -   ثروت های مادی

2 -  فرصت ها ( جواب )

3 -   میوه درختان

4 -   معادن و گنج ها

 --------------------------------------------------------------------------------

 

 11 -   هم نشینی با ... نشانه آمادگی برای پذیرش است.

 

1 -   خردمندان ( جواب )

2 -   کودکان

3 -   جنگجویان

4 -   کشاورزان

 --------------------------------------------------------------------------------

 

12 -  سبب آسایش تن است.

 

1 -  تند خویی

2 - قناعت ( جواب )

3 -   ثروت اندوزی

4 - 2  و3 صحیح است.

 --------------------------------------------------------------------------------

 

 13 -   حلم، زینت است و وفای به عهد ...

 

1  - عاقل بودن

2 -   عبادت

3 -   پارسایی ( جواب )

4 -   سلامتی

 --------------------------------------------------------------------------------

 

14 -   همنشینی با افراد ناباب موجب ... است.

 

1 -  بد گمانی

2 -   افتخار

3 -  بیماری

4 -  دوری از والدین ( جواب )

--------------------------------------------------------------------------------

لینک مسابقه ) : http://www.kanoonparvaresh.com/new/kids/exam/exam.asp

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

br نوشته شده در تاريخ چهارشنبه بیست و پنجم دی 1387 توسط فرزند کویر

br
صفحات دیگر