فتح المبین
منوی اصلی
مطالب پیشین
موضوعات وبلاگ
کارنامه عملیات ها
جنگ دفاع مقدس
لینک دوستان
نویسندگان
درباره ما

***اين وب با 13500 پست تاكنون ركورد دار تعداد مطلب در بين وبلاگ هاي ثبت شده ي جهان به حساب مي آيد ***


سلام بر چشم انتظاری
، سلام بر بوی تربت ، 
سلام بر سرزمینی که از آن همه جوان، فقط استخوان هایشان را به آغوش میهن بازگرداند
 خیلی هاشان بی سر
 ، خیلی هاشان هم بی پلاک ، 
سلام بر دل مادران
 ، سلام بر مفقودین
 .درود بر شهدای گمنام و 

وای بر من که هنوز...
صاحب امتيازان سايت فتح المبين:
رضا ساعي شاهي
محمد داود نصيري الحسيني
جستجو

وصیت شهدا
وصیت شهدا
آرشیو مطالب
لوگوی دوستان
ابزار و قالب وبلاگ
کاربردی

سؤال 1:

ترجمه ی زیر مربوط به کدامیک ازآیات قرآنی می باشد ؟

« و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید و نعمت خدا را بر خود زیاد کنید »

 

الف) آیه  7 سوره ی مبارکه نمل

ب) آیه  183 سوره ی مبارکه بقره

ج) آیه  103 سوره ی مبارکه آل عمران ( جواب صحیح )

د) آیه  56 سوره ی مبارکه زخرف

 

سؤال 2:

آیه شریفه « انماالمؤمنون اخوه فاصلحو بین اخویکم » ناظر به چه معنایی است ؟

 

الف) برادر بودن مؤمنان با یکدیگر

ب) پرهیز از دشمنی با یکدیگر

ج) سازش دادن میان برادران دینی

د) گزینه های الف و ج صحیح است  ( جواب صحیح )

 

سؤال 3:

تر جمه زیز مربوط به کدامیک از ایات قرآن کریم می باشد ؟

« آنگاه که دشمنان یکدیگر بودید – خداوند – میان دلهای شما الفت انداخت تا به لطف او برادران هم باشید »

 

الف) آیه 7 سوره ی مبارکه آل عمران

ب) آیه  133 سوره ی مبارکه آل عمران

ج) آیه  208 سوره ی مبارکه بقره

د) آیه  103 سوره ی مبارکه آل عمران ( جواب صحیح )

 

سؤال 4:

با توجه به معنای آیه ی شریفه ی 92 سوره ی مبارکه انبیاء کدام پیام را می توان از آن دریافت کرد ؟

 

الف) امت اسلام ، امتی یگانه هستند . ( جواب صحیح )

ب) پرهیز از اختلاف در امت اسلام

ج) اطاعت از رهبری در امت اسلام

د) پرهیز از دشمنی با یکدیگر

 

سؤال 5:

با توجه به آیه ی شریفه ی 103 سوره ی مبارکه آل عمران محور وحدت باید چه چیزی باشد ؟

 

الف) اطاعت از رسول الهی

ب) حبل الله( جواب صحیح )

ج) عروه الوثقی

د) ثقلین

 

سؤال 6:

پیام آیه ی شریفه ی 10 سوره ی مبارکه حجرات کدام یک از موارد زیر است ؟

 

الف) دوستی دو برادر ، عمیق و پایدار است ( جواب صحیح )

ب) دوستی دو برادر متقابل است نه یکجانبه

ج) دو برادر در برابر بیگانه ، یگانه اند و بازوی یکدیگر

د) همه ی موارد

 

سؤال 7:

ترجمه ی زیر مربوط به کدام آیه ی شریفه می باشد ؟

« از خدا و پیامبرش اطاعت کنید و باهم نجنگید که سست شوید و مهابت شما از بین برود ...»

 

الف) آیه 120  سوره ی مبارکه مائده

ب) آیه14   سوره ی مبارکه جاثیه

ج) آیه 46  سوره ی مبارکه انفال ( جواب صحیح )

د) آیه  4 سوره ی مبارکه انفطار

 

 

سؤال 8:

با توجه به معنای آیه شریفه ی 29 سوره ی مبارکه فتح کدام گزینه صحیح است ؟

 

الف) کسانی که با پیامبر هستند بر خود سخت می گیرند

ب) بر کافران سخت گیری کرده و با یکدیگر مهربان هستند  ( جواب صحیح )

ج) هم بر کافر و هم بر یکدیگر مهربان هستند

د) برای جلب نظر کافران بر آنها مهربانی می کنند

 

 

سؤال 9:

با توجه به آیه شریفه ی 101 سوره ی مبارکه ی مؤمنون کدام نوع برادری ، روزی گسسته می شود ؟

 

الف) برادری دینی

ب) برادری نسبی ( جواب صحیح )

ج) برادری بر مبنای رضای الهی

د) هر سه مورد

 

 

سؤال 10:

با توجه به معنای آیه ی شریفه ی 67 سوره ی مبارکه زخرف کدام نوع برادری حتی در روز قیامت هم باقی خواهد ماند ؟

 

الف) برادر ایمانی بر مبنای تقوی ( جواب صحیح )

ب) برادری نسبی بر مبنای فامیل بودن

ج) هیچ نوع دوستی بین مردم نخواهد بود

د) دوستی و برادری بر مبنای امور دنیوی

 

 

سؤال 11:

صلح و صفا و زندگی مسالمت آمیز در کنار هم پیام کدام یک از آیات زیر است ؟

 

الف) آیه 98  سوره ی مبارکه نحل

ب) آیه 38  سوره ی مبارکه انبیاء

ج) اولین آیه ی سوره ی مبارکه انفال ( جواب صحیح )

د) آیه 27 سوره ی مبارکه جاثیه

 

 

سؤال 12:

با توجه به آیه ی 9 سوره ی مبارکه حجرات کدام گزینه صحیح است ؟

 

الف) دوری از درگیری و اختلاف مؤمنان با یکدیگر

ب)برقراری صلح و عدالت میان مؤمنان ( جواب صحیح )

ج)مسلمانان در برابر یکدیگر مسئولند و بی توجهی به در گیریهای میان آنها درست و پذیرفته نیست

د) همه ی موارد

 

 

سؤال 13:

پرهیز از تفرقه و اختلاف پیام کدامیک از آیات زیر است ؟

 

الف) آیه  28 سوره ی مبارکه توبه

ب) آیه20   سوره ی مبارکه ابراهیم

ج) آیه 105  سوره ی مبارکه آل عمران ( جواب صحیح )

د) آیه110   سوره ی مبارکه اسراء

 

 

سؤال 14:

با توجه به آیه ی 71 سوره ی مبارکه توبه کدام گزینه صحیح است ؟

 

الف) مردان و زنان با ایمان دوستان یکدیگرند

ب) چنگ زدن به ریسمان خدا و پراکنده نشدن ( جواب صحیح )

ج)امت واحد بایستی خداپرست باشند

د)مشرکان دارای دین واحد هستند

 

 

سؤال 15:

این عبارت مربوط به کدامیک از آیات زیر می باشد ؟

« این امت شماست که امتی یگانه است »

 

الف) آیه 92  سوره ی مبارکه انبیاء ( جواب صحیح )

ب) آیه 186  سوره ی مبارکه بقره

ج) آیه 52  سوره ی مبارکه مؤمنون

د) آیه ی گزینه های الف و ج

 

 

سؤال 16:

توصیه به عدم برقراری دوستی با کافران پیام کدامیک از آیات زیر است ؟

 

 

الف) آیه 49  سوره ی مبارکه انفال

ب) آیه 144  سوره ی مبارکه نساء ( جواب صحیح )

ج) آیه 5  سوره ی مبارکه شوری

د) آیه36   سوره ی مبارکه الرحمن

 

 

سؤال 17:

خداوند در آیه ی 14 سوره ی مباکه شوری چه حکمی را بر پیامبران خود وحی نموده است ؟

 

الف) برپاکردن دین و تفرقه اندازی نکردن در آن ( جواب صحیح )

ب) برپا کردن دین و تلاوت آیات الهی بر مردم

ج) تفرقه اندازی نکردن در دین

د) گزینه های ب و ج

 

 

سؤال 18:

با در نظر گرفتن آیه ی 11 سوره ی مبارکه حجرات کدام پیام زیر درست می باشد ؟

 

الف) محور وحدت باید « حبل الله » باشد

ب) اتحاد نعمت بزرگ الهی است

ج) مسخره کردن کلید فتنه و دشمنی است ( جواب صحیح )

د) گزینه های الف و ج

 

 

سؤال 19:

قاطعیت و صلابت در مقابل دشمن و رأفت و عطوفت در برابر مؤمنان پیام کدام یک از آیات زیر می باشد ؟

 

 

الف) آیه 42  سوره ی مبارکه یس

ب) آیه 29  سوره ی مبارکه فتح ( جواب صحیح )

ج) آیه اول سوره ی مبارکه شوری

د) آیه 52 سوره ی مبارکه انفال

 

 

سؤال 20:

« توصیه به صلح و آشتی و دنبال نکردن گامهای شیطان » در کدام یک از آیات زیر سفارش شده است ؟

 

الف) آیه 105  سوره ی مبارکه نساء

ب) آیه 13  سوره ی مبارکه طه

ج) آیه 19  سوره ی مبارکه ذاریات

د) آیه 208 سوره ی مبارکه بقره ( جواب صحیح )

 

 

سؤال 21:

« هشدار به پرهیز از تفرقه و جدائی میان مؤمنان » در کدام یک از آیات زیر توصیه شده است ؟

 

الف) آیات 31 و 32 سوره ی مبارکه روم ( جواب صحیح )

ب) آیات 41 و 42 سوره ی مبارکه الرحمن

ج) آیات 7 و 8 سوره ی مبارکه لقمان

د) آیات 7و 8 سوره ی مبارکه نجم

 

 

سؤال 22:

کدام یک از موارد زیر با در نظر گرفتن آیه شریفه ی 153 سوره ی مبارکه انعام صحیح است ؟

 

الف) پیروی کردن از راه راست

ب) تبعیت نکردن از راههای دیگر

ج) تفرقه و پریشانی از موجبات تبعیت راه غیر خدائی است

د) همه ی موارد  ( جواب صحیح )

 

 

سؤال 23:

با توجه به آیه ی شریفه 150 سوره ی مبارکه نساء تفرقه اندازان بین خدا و پیامبران الهی کدام گروه هستند؟

 

الف) مشرکین

ب) کافران ( جواب صحیح )

ج) منافقین

د) هیچکدام

 

 

سؤال 24:

جمله ی زیر مربوط به کدامیک از آیات قرآنی می باشد ؟

« خداوند شما را از دوستی آنان که با شما در دین دشمنی نکردند نهی نمی کند»

 

الف) آیه 51  سوره ی مبارکه مائده

ب) آیه 3  سوره ی مبارکه تغابن

ج) آیه 8  سوره ی مبارکه ممتحنه ( جواب صحیح )

د) آیه 25  سوره ی مبارکه معارج

 

 

سؤال 25:

با در نظرگرفتن آیه ی شریفه ی 71 سوره ی مبارکه توبه ملاک دوستی و ولایت بین مؤمنان چه چیزی است ؟

 

الف) ایمان ( جواب صحیح )

ب) قوم و نژاد

ج) نسب و خویشاوندی

د) هیچکدام

 

 

سؤال 26:

پیام زیر مربوط به کدام آیه از قرآن کریم می باشد ؟

« خداوند به برکت وحدت کلمه ی مردم ، در مقابل کید و مکر کافران ، کید و مکر الهی خودش را نشان داد»

 

الف) آیات 3و4 سوره ی مبارکه ابراهیم

ب) آیات 17 و 18 سوره ی مبارکه احقاق

ج) آیات 29 و 30 سوره ی مبارکه نجم

د) آیات 15و16 سوره ی مبارکه طارق ( جواب صحیح )

 

 

سؤال 27:

خداوند در کدام آیه برادران دینی را از ناسازگاری و جدایی برحذر داشته است ؟

 

الف) آیه 29  سوره ی مبارکه ابراهیم

ب) آیه 159  سوره ی مبارکه انعام ( جواب صحیح )

ج) آیه 52  سوره ی مبارکه روم

د) آیه 96  سوره ی مبارکه واقعه

 

 

سؤال 28:

مفهوم کدام  یک از آیات زیر مربوط به اتحاد و وحدت مسلمین است ؟

 

الف) آیه 10  سوره ی مبارکه حجرات

ب) آیه 12  سوره ی مبارکه مجادله

ج) آیه 52  سوره ی مبارکه مؤمنون

د) گزینه های الف و ج ( جواب صحیح )

 

 

سؤال 29:

با توجه به آیه ی شریفه ی 173 سوره ی مبارکه آل عمران کدام دو عامل در مقابل تبلیغ منفی منافقان باعث انسجام قوای از دست رفته ی مسلمانان در جنگ « احد » شد ؟

 

الف) شهادت طلبی و ایمان

ب) ایمان و توکل به خدا ( جواب صحیح )

ج) غنائم جنگی و حس انتقامجویی

د) گزینه های الف و ج

 

 

سؤال 30:

بر اساس حدیث مشهور ثقلین پیامبر اکرم (ص) تمسک به کدام دو چیز را عامل انسجام و عدم تفرقه برای امت اسلامی معرفی کردند ؟

 

الف) ایمان به خدا و کتاب قرآن

ب) توحید و ایثار به همنوع

ج) کتاب قرآن و اهل بیت ( جواب صحیح )

د) کتاب قرآن و سخنان پیامبر

 

 

 

 

 

 


برچسب ها : فتح المبین

موضوع : جواب مسابقات تبیان و سایر مسابقات ,