فـــــتح المبین

جامع ترين وبـــلاگ ايران و جهان اسلام با بيش از دوازده هزار پست

با سلام ... ورود شمارا به فـــــتح المبین خوش آمد میگویم ... برای مشاهده کامل مطالب از آرشیو مطالب سايت استفاده کنید.

سؤال 1:

ترجمه ی زیر مربوط به کدامیک ازآیات قرآنی می باشد ؟

« و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید و نعمت خدا را بر خود زیاد کنید »

 

الف) آیه  7 سوره ی مبارکه نمل

ب) آیه  183 سوره ی مبارکه بقره

ج) آیه  103 سوره ی مبارکه آل عمران ( جواب صحیح )

د) آیه  56 سوره ی مبارکه زخرف

 

سؤال 2:

آیه شریفه « انماالمؤمنون اخوه فاصلحو بین اخویکم » ناظر به چه معنایی است ؟

 

الف) برادر بودن مؤمنان با یکدیگر

ب) پرهیز از دشمنی با یکدیگر

ج) سازش دادن میان برادران دینی

د) گزینه های الف و ج صحیح است  ( جواب صحیح )

 

سؤال 3:

تر جمه زیز مربوط به کدامیک از ایات قرآن کریم می باشد ؟

« آنگاه که دشمنان یکدیگر بودید – خداوند – میان دلهای شما الفت انداخت تا به لطف او برادران هم باشید »

 

الف) آیه 7 سوره ی مبارکه آل عمران

ب) آیه  133 سوره ی مبارکه آل عمران

ج) آیه  208 سوره ی مبارکه بقره

د) آیه  103 سوره ی مبارکه آل عمران ( جواب صحیح )

 

سؤال 4:

با توجه به معنای آیه ی شریفه ی 92 سوره ی مبارکه انبیاء کدام پیام را می توان از آن دریافت کرد ؟

 

الف) امت اسلام ، امتی یگانه هستند . ( جواب صحیح )

ب) پرهیز از اختلاف در امت اسلام

ج) اطاعت از رهبری در امت اسلام

د) پرهیز از دشمنی با یکدیگر

 

سؤال 5:

با توجه به آیه ی شریفه ی 103 سوره ی مبارکه آل عمران محور وحدت باید چه چیزی باشد ؟

 

الف) اطاعت از رسول الهی

ب) حبل الله( جواب صحیح )

ج) عروه الوثقی

د) ثقلین

 

سؤال 6:

پیام آیه ی شریفه ی 10 سوره ی مبارکه حجرات کدام یک از موارد زیر است ؟

 

الف) دوستی دو برادر ، عمیق و پایدار است ( جواب صحیح )

ب) دوستی دو برادر متقابل است نه یکجانبه

ج) دو برادر در برابر بیگانه ، یگانه اند و بازوی یکدیگر

د) همه ی موارد

 

سؤال 7:

ترجمه ی زیر مربوط به کدام آیه ی شریفه می باشد ؟

« از خدا و پیامبرش اطاعت کنید و باهم نجنگید که سست شوید و مهابت شما از بین برود ...»

 

الف) آیه 120  سوره ی مبارکه مائده

ب) آیه14   سوره ی مبارکه جاثیه

ج) آیه 46  سوره ی مبارکه انفال ( جواب صحیح )

د) آیه  4 سوره ی مبارکه انفطار

 

 

سؤال 8:

با توجه به معنای آیه شریفه ی 29 سوره ی مبارکه فتح کدام گزینه صحیح است ؟

 

الف) کسانی که با پیامبر هستند بر خود سخت می گیرند

ب) بر کافران سخت گیری کرده و با یکدیگر مهربان هستند  ( جواب صحیح )

ج) هم بر کافر و هم بر یکدیگر مهربان هستند

د) برای جلب نظر کافران بر آنها مهربانی می کنند

 

 

سؤال 9:

با توجه به آیه شریفه ی 101 سوره ی مبارکه ی مؤمنون کدام نوع برادری ، روزی گسسته می شود ؟

 

الف) برادری دینی

ب) برادری نسبی ( جواب صحیح )

ج) برادری بر مبنای رضای الهی

د) هر سه مورد

 

 

سؤال 10:

با توجه به معنای آیه ی شریفه ی 67 سوره ی مبارکه زخرف کدام نوع برادری حتی در روز قیامت هم باقی خواهد ماند ؟

 

الف) برادر ایمانی بر مبنای تقوی ( جواب صحیح )

ب) برادری نسبی بر مبنای فامیل بودن

ج) هیچ نوع دوستی بین مردم نخواهد بود

د) دوستی و برادری بر مبنای امور دنیوی

 

 

سؤال 11:

صلح و صفا و زندگی مسالمت آمیز در کنار هم پیام کدام یک از آیات زیر است ؟

 

الف) آیه 98  سوره ی مبارکه نحل

ب) آیه 38  سوره ی مبارکه انبیاء

ج) اولین آیه ی سوره ی مبارکه انفال ( جواب صحیح )

د) آیه 27 سوره ی مبارکه جاثیه

 

 

سؤال 12:

با توجه به آیه ی 9 سوره ی مبارکه حجرات کدام گزینه صحیح است ؟

 

الف) دوری از درگیری و اختلاف مؤمنان با یکدیگر

ب)برقراری صلح و عدالت میان مؤمنان ( جواب صحیح )

ج)مسلمانان در برابر یکدیگر مسئولند و بی توجهی به در گیریهای میان آنها درست و پذیرفته نیست

د) همه ی موارد

 

 

سؤال 13:

پرهیز از تفرقه و اختلاف پیام کدامیک از آیات زیر است ؟

 

الف) آیه  28 سوره ی مبارکه توبه

ب) آیه20   سوره ی مبارکه ابراهیم

ج) آیه 105  سوره ی مبارکه آل عمران ( جواب صحیح )

د) آیه110   سوره ی مبارکه اسراء

 

 

سؤال 14:

با توجه به آیه ی 71 سوره ی مبارکه توبه کدام گزینه صحیح است ؟

 

الف) مردان و زنان با ایمان دوستان یکدیگرند

ب) چنگ زدن به ریسمان خدا و پراکنده نشدن ( جواب صحیح )

ج)امت واحد بایستی خداپرست باشند

د)مشرکان دارای دین واحد هستند

 

 

سؤال 15:

این عبارت مربوط به کدامیک از آیات زیر می باشد ؟

« این امت شماست که امتی یگانه است »

 

الف) آیه 92  سوره ی مبارکه انبیاء ( جواب صحیح )

ب) آیه 186  سوره ی مبارکه بقره

ج) آیه 52  سوره ی مبارکه مؤمنون

د) آیه ی گزینه های الف و ج

 

 

سؤال 16:

توصیه به عدم برقراری دوستی با کافران پیام کدامیک از آیات زیر است ؟

 

 

الف) آیه 49  سوره ی مبارکه انفال

ب) آیه 144  سوره ی مبارکه نساء ( جواب صحیح )

ج) آیه 5  سوره ی مبارکه شوری

د) آیه36   سوره ی مبارکه الرحمن

 

 

سؤال 17:

خداوند در آیه ی 14 سوره ی مباکه شوری چه حکمی را بر پیامبران خود وحی نموده است ؟

 

الف) برپاکردن دین و تفرقه اندازی نکردن در آن ( جواب صحیح )

ب) برپا کردن دین و تلاوت آیات الهی بر مردم

ج) تفرقه اندازی نکردن در دین

د) گزینه های ب و ج

 

 

سؤال 18:

با در نظر گرفتن آیه ی 11 سوره ی مبارکه حجرات کدام پیام زیر درست می باشد ؟

 

الف) محور وحدت باید « حبل الله » باشد

ب) اتحاد نعمت بزرگ الهی است

ج) مسخره کردن کلید فتنه و دشمنی است ( جواب صحیح )

د) گزینه های الف و ج

 

 

سؤال 19:

قاطعیت و صلابت در مقابل دشمن و رأفت و عطوفت در برابر مؤمنان پیام کدام یک از آیات زیر می باشد ؟

 

 

الف) آیه 42  سوره ی مبارکه یس

ب) آیه 29  سوره ی مبارکه فتح ( جواب صحیح )

ج) آیه اول سوره ی مبارکه شوری

د) آیه 52 سوره ی مبارکه انفال

 

 

سؤال 20:

« توصیه به صلح و آشتی و دنبال نکردن گامهای شیطان » در کدام یک از آیات زیر سفارش شده است ؟

 

الف) آیه 105  سوره ی مبارکه نساء

ب) آیه 13  سوره ی مبارکه طه

ج) آیه 19  سوره ی مبارکه ذاریات

د) آیه 208 سوره ی مبارکه بقره ( جواب صحیح )

 

 

سؤال 21:

« هشدار به پرهیز از تفرقه و جدائی میان مؤمنان » در کدام یک از آیات زیر توصیه شده است ؟

 

الف) آیات 31 و 32 سوره ی مبارکه روم ( جواب صحیح )

ب) آیات 41 و 42 سوره ی مبارکه الرحمن

ج) آیات 7 و 8 سوره ی مبارکه لقمان

د) آیات 7و 8 سوره ی مبارکه نجم

 

 

سؤال 22:

کدام یک از موارد زیر با در نظر گرفتن آیه شریفه ی 153 سوره ی مبارکه انعام صحیح است ؟

 

الف) پیروی کردن از راه راست

ب) تبعیت نکردن از راههای دیگر

ج) تفرقه و پریشانی از موجبات تبعیت راه غیر خدائی است

د) همه ی موارد  ( جواب صحیح )

 

 

سؤال 23:

با توجه به آیه ی شریفه 150 سوره ی مبارکه نساء تفرقه اندازان بین خدا و پیامبران الهی کدام گروه هستند؟

 

الف) مشرکین

ب) کافران ( جواب صحیح )

ج) منافقین

د) هیچکدام

 

 

سؤال 24:

جمله ی زیر مربوط به کدامیک از آیات قرآنی می باشد ؟

« خداوند شما را از دوستی آنان که با شما در دین دشمنی نکردند نهی نمی کند»

 

الف) آیه 51  سوره ی مبارکه مائده

ب) آیه 3  سوره ی مبارکه تغابن

ج) آیه 8  سوره ی مبارکه ممتحنه ( جواب صحیح )

د) آیه 25  سوره ی مبارکه معارج

 

 

سؤال 25:

با در نظرگرفتن آیه ی شریفه ی 71 سوره ی مبارکه توبه ملاک دوستی و ولایت بین مؤمنان چه چیزی است ؟

 

الف) ایمان ( جواب صحیح )

ب) قوم و نژاد

ج) نسب و خویشاوندی

د) هیچکدام

 

 

سؤال 26:

پیام زیر مربوط به کدام آیه از قرآن کریم می باشد ؟

« خداوند به برکت وحدت کلمه ی مردم ، در مقابل کید و مکر کافران ، کید و مکر الهی خودش را نشان داد»

 

الف) آیات 3و4 سوره ی مبارکه ابراهیم

ب) آیات 17 و 18 سوره ی مبارکه احقاق

ج) آیات 29 و 30 سوره ی مبارکه نجم

د) آیات 15و16 سوره ی مبارکه طارق ( جواب صحیح )

 

 

سؤال 27:

خداوند در کدام آیه برادران دینی را از ناسازگاری و جدایی برحذر داشته است ؟

 

الف) آیه 29  سوره ی مبارکه ابراهیم

ب) آیه 159  سوره ی مبارکه انعام ( جواب صحیح )

ج) آیه 52  سوره ی مبارکه روم

د) آیه 96  سوره ی مبارکه واقعه

 

 

سؤال 28:

مفهوم کدام  یک از آیات زیر مربوط به اتحاد و وحدت مسلمین است ؟

 

الف) آیه 10  سوره ی مبارکه حجرات

ب) آیه 12  سوره ی مبارکه مجادله

ج) آیه 52  سوره ی مبارکه مؤمنون

د) گزینه های الف و ج ( جواب صحیح )

 

 

سؤال 29:

با توجه به آیه ی شریفه ی 173 سوره ی مبارکه آل عمران کدام دو عامل در مقابل تبلیغ منفی منافقان باعث انسجام قوای از دست رفته ی مسلمانان در جنگ « احد » شد ؟

 

الف) شهادت طلبی و ایمان

ب) ایمان و توکل به خدا ( جواب صحیح )

ج) غنائم جنگی و حس انتقامجویی

د) گزینه های الف و ج

 

 

سؤال 30:

بر اساس حدیث مشهور ثقلین پیامبر اکرم (ص) تمسک به کدام دو چیز را عامل انسجام و عدم تفرقه برای امت اسلامی معرفی کردند ؟

 

الف) ایمان به خدا و کتاب قرآن

ب) توحید و ایثار به همنوع

ج) کتاب قرآن و اهل بیت ( جواب صحیح )

د) کتاب قرآن و سخنان پیامبر

 

 

 

 

 

 


برچسب‌ها: فتح المبین

[ یکشنبه بیست و نهم مهر 1386 ] [ 13:16 ] [ فرزند کویر ]

[ ]